Splošni pogoji Programa spodbud za zdrav življenjski slog SavaFit

veljajo od 01. 01. 2023

Vsebina

1. člen SPLOŠNE DOLOČBE

 1. Program spodbud za zdrav življenjski slog SavaFit (v nadaljevanju: program spodbud) je brezplačen program spodbud za aktiven in zdrav življenjski slog, ki ga organizira Zavarovalnica Sava, d. d. (v nadaljevanju: zavarovalnica) in se izvaja preko mobilne aplikacije SavaFit (v nadaljevanju: mobilna aplikacija).
 2. Splošni pogoji Programa spodbud za zdrav življenjski slog SavaFit (v nadaljevanju: splošni pogoji programa spodbud) določajo vsebino, pogoje za vključitev in način sodelovanja v programu spodbud. Z vključitvijo v program spodbud in nadaljnjo uporabo mobilne aplikacije sprejemate vsakokrat veljavne splošne pogoje programa spodbud, ki so javno objavljeni na spletni strani zavarovalnice in dostopni v mobilni aplikaciji.
 3. Pogoji uporabe mobilne aplikacije SavaFit (v nadaljevanju: pogoji uporabe mobilne aplikacije) so pogoji, ki jih določi ponudnik mobilne aplikacije in določajo način uporabe mobilne aplikacije in omejitev odgovornosti pri delovanju le-te in so dostopni v mobilni aplikaciji.
 4. Ponudnik mobilne aplikacije (pod blagovno znamko YAS.life) je podjetje MAGNUM EST Digital Health GmbH, Dircksenstrasse 40, 10178 Berlin (v nadaljevanju: ponudnik).
 5. Mobilna aplikacija je na voljo v slovenski verziji spletne trgovine App Store (za iOS uporabnike) in Google Play Store (za Android uporabnike).
 6. Program spodbud je namenjen zavarovancem zavarovalnice kot tudi drugim posameznikom, ki bi želeli sodelovati v programu spodbud (v nadaljevanju: član). Zavarovalnica lahko možnost sodelovanja v programu spodbud kadarkoli omeji z dodatnimi pogoji (kot npr. član programa spodbud lahko postane le zavarovanec zavarovalnice, ipd.).
 7. Zavarovalnica lahko po lastni presoji kadarkoli, še posebej pa v primeru zaznane zlorabe splošnih pogojev programa spodbud ali pogojev uporabe mobilne aplikacije ali v primeru drugih zaznanih oblik zlorab (kot npr. manipulacija s podatki o telesni aktivnosti, neupravičeno posredovanje in/ali uporaba številke police ipd.) člana izključi iz programa spodbud oziroma mu ne prizna ugodnosti ali mu omeji dostop do mobilne aplikacije.

Zavarovalnica s programom spodbud in v skladu s pogoji uporabe mobilne aplikacije članom omogoča:

  • beleženje in točkovanje telesnih aktivnosti in zdravega življenjskega sloga,
  • udeležbo v izzivih, ki člane spodbujajo k telesnim aktivnostim in zdravemu življenjskemu slogu, vključno s trimesečnimi izzivi zbiranja korakov (t. i. bonus kategorije),
  • zbiranje nagradnih točk,
  • unovčevanje nagradnih točk v obliki ugodnosti za nakup storitev in produktov izbranih ponudnikov ugodnosti,
  • informiranje članov z brezplačnimi nasveti in vsebinami za zdrav življenjski slog, telesno aktivnost, preventivne zdravstvene storitve, ipd.,
  • ugodnosti pri izbranih zavarovanjih iz ponudbe zavarovalnice v času veljavnosti ugodnosti.

2. člen VKLJUČITEV V PROGRAM SPODBUD

 1. V program spodbud se lahko vključi vsaka fizična oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je dopolnila 15 let starosti, in sicer na podlagi registracijskega postopka v mobilni aplikaciji.
 2. Registracijski postopek v mobilni aplikaciji vključuje kreiranje uporabniškega računa na podlagi  vnosa osebnih podatkov (ime in priimek, rojstni datum, e-naslov) in soglašanje s splošnimi pogoji programa spodbud, pogoji uporabe mobilne aplikacije ter seznanitev z obvestilom o zasebnosti ponudnika in zavarovalnice, ki so članu dostopni v mobilni aplikaciji.
 3. Za zagotovitev varnosti podatkov uporabniškega računa je po opravljenem registracijskem postopku potrebna potrditev verifikacijske povezave, ki jo ponudnik pošlje članu na e-naslov, ki ga je navedel v postopku registracije.
 4. Za beleženje in točkovanje podatkov o telesnih aktivnostih (kot npr. o doseženem številu korakov ali vrsti in času trajanja telesne aktivnosti) je po opravljenem registracijskem postopku potrebno dovoljenje člana za sinhronizacijo njegovih podatkov o telesni aktivnosti, ki jih zbira njegova naprava za sledenje ali sledilna aplikacija, z mobilno aplikacijo SavaFit.
 5. Za koriščenje ugodnosti pri izbranih zavarovanjih zavarovalnice je potrebno v mobilni aplikaciji po opravljenem registracijskem postopku vnesti številko police zavarovanja, sklenjenega pri zavarovalnici, pri katerem zavarovalnica nudi ugodnosti.
 6. Z vključitvijo v program spodbud zavarovalnica obdeluje osebne podatke člana, ki jih je vnesel v registracijskem postopku in podatke o njegovi telesni aktivnosti. Obdelava teh podatkov je nujna za izvajanje programa spodbud (vključno z obveščanjem s po meri člana prilagojenimi obvestili, vabljenjem na dogodke in pošiljanjem ponudb, vezanih na program spodbud). V kolikor želite iz programa spodbud izstopiti, izbrišite svoj uporabniški račun v skladu s 5. členom teh splošnih pogojev programa spodbud.
 7. V kolikor v postopku registracije podate soglasje za neposredno trženje, vam lahko zavarovalnica neodvisno od programa spodbud pošilja po meri člana prilagojena obvestila in ponudbo različnih zavarovalnih produktov zavarovalnice in ostalih družb Zavarovalne skupine Sava v Republiki Sloveniji, vas vabi na dogodke in vam posreduje druga trženjska sporočila na e-naslov. To soglasje lahko kadarkoli prekličete, kar ne vpliva na vaše članstvo v programu spodbud.
 8. Član je odgovoren za točnost in resničnost osebnih podatkov, ki jih je vnesel tekom registracijskega postopka, ter njihovo ažurnost v mobilni aplikaciji v času, ko sodeluje v programu spodbud.

3. člen ZBIRANJE NAGRADNIH TOČK IN NJIHOVO KORIŠČENJE V OBLIKI UGODNOSTI PRI IZBRANIH PONUDNIKIH UGODNOSTI

 1. Član v skladu s pogoji uporabe mobilne aplikacije z:
  1. uspešno zaključenim registracijskim postopkom, 
  2. beleženjem telesnih aktivnosti, 
  3. izpolnjevanjem izzivov,
  4. doseženim povprečjem števila korakov v trimesečnem obdobju (dosežena bonus kategorija), in
  5. na morebiten drug, s pogoji uporabe mobilne aplikacije dogovorjen način,

   zbira nagradne točke, ki jih lahko koristi v obliki ugodnosti za nakup storitev in produktov izbranih ponudnikov ugodnosti, ki so predstavljeni v mobilni aplikaciji in/ali na spletni strani zavarovalnice.

 2. Ažurno skupno število zbranih nagradnih točk je članu prikazano v mobilni aplikaciji.
 3. Proces unovčenja zbranih nagradnih točk poteka pod pogoji in na način, kot je predpisan s pogoji uporabe mobilne aplikacije.
 4. Ponudnik s pomočjo zavarovalnice izbere ponudnike ugodnosti in dogovori vrsto in višino ugodnosti v okviru njihovih storitev in produktov. Ponudba izbranih ponudnikov ugodnosti je časovno omejena in se lahko kadarkoli ukine ali spremeni. Ponudnik ugodnosti lahko določi dodatne pogoje za koriščenje ugodnosti ali določi obdobje, v katerem ugodnosti ni mogoče koristiti, v skladu z njegovimi pogoji poslovanja.
 5. Zavarovalnica za razpoložljivost, izvedbo ali kakovost storitve in lastnosti produktov ponudnikov ugodnosti ne prevzema nobene odgovornosti.

4. člen UGODNOSTI PRI IZBRANIH ZAVAROVANJIH

 1. Zavarovalnica lahko članom nudi obračunski popust na premijo ali druge ugodnosti pri izbranih zavarovanjih.
 2. O vrsti ugodnosti, njeni višini, pogojih za doseganje ugodnosti in času trajanja ugodnosti zavarovalnica seznani (bodoče) člane tekom postopka sklepanja zavarovanja, pri katerem zavarovalnica nudi morebitne ugodnosti in/ali na spletni strani zavarovalnice.
 3. Zavarovalnica lahko po preteku časa trajanja ugodnosti odloči glede časovnega podaljšanja trajanja ugodnosti ali določi nove pogoje za pridobitev ugodnosti.

5. člen IZSTOP IZ PROGRAMA SPODBUD

 1. Član lahko kadarkoli izstopi iz programa spodbud na način, da v mobilni aplikaciji izbriše svoj uporabniški račun v skladu s pogoji uporabe mobilne aplikacije.
 2. Z izbrisom uporabniškega računa se podatki člana o zbranih nagradnih točkah in zabeleženih telesnih aktivnostih trajno izbrišejo, s čimer izgubi možnost koriščenja ugodnosti pri izbranih ponudnikih kot tudi ugodnosti pri izbranih zavarovanjih.
 3. Član, ki je izstopil iz programa spodbud, se lahko kadarkoli ponovno vključi v program spodbud v skladu s splošnimi pogoji programa spodbud. V tem primeru prične na novo zbirati nagradne točke in beležiti podatke o telesni aktivnosti.

6. člen OBVESTILO O ZASEBNOSTI

Informacije o obdelavi osebnih podatkov članov v okviru programa spodbud so predstavljene v obvestilu o zasebnosti ponudnika in zavarovalnice, ki je objavljeno na spletni strani zavarovalnice in dostopno v mobilni aplikaciji.

7. člen VPRAŠANJA IN PRITOŽBE

Morebitna vprašanja in pritožbe lahko kadarkoli naslovite na info@zav-sava.si ali nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

8. člen KONČNE DOLOČBE

 1. Ti splošni pogoji programa spodbud pričnejo veljati in se uporabljajo od 1. 1. 2023 dalje.
 2. Zavarovalnica lahko program spodbud (in s tem splošne pogoje programa spodbud) kadarkoli po lastni presoji spremeni ali ukine brez navajanja razloga, o čemer bo člane pravočasno obvestila na e-naslov, ki so ga posredovali v postopku registracije. Zavarovalnica bo obvestilo o spremembi ali ukinitvi programa spodbud javno objavila vsaj petnajst (15) dni pred spremembo ali ukinitvijo na spletni strani zavarovalnice in/ali v mobilni aplikaciji.
 3. Zavarovalnica v primeru spremembe ali ukinitve programa spodbud ne prevzema odgovornosti za morebitne izgube ali škodo, ki bi jo člani utrpeli zaradi spremembe ali ukinitve. Sprememba ali ukinitev programa spodbud ne predstavlja veljavne osnove za zahtevanje odškodnine s strani članov.
 4. Za odnose med članom in zavarovalnico, ki niso urejeni s temi splošnimi pogoji programa spodbud, se upoštevajo določbe obligacijskega zakonika in drugih pravnih predpisov Republike Slovenije.
 5. V sporih, v katerih je tožena stranka zavarovalnica, je za sojenje poleg sodišča splošne krajevne pristojnosti pristojno tudi sodišče, na območju katerega ima tožeča stranka stalno oziroma začasno prebivališče ali sedež. V sporih, v katerih je tožen član programa spodbud, je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima začasno prebivališče ali sedež.
Nach oben scrollen